سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
محقق 
1380/07/03 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مسئول بخش جوانان 
1373/07/05 
1374/07/01 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی پرند 
مدرس 
1384/07/02 
1386/07/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 
مدرس 
1384/07/02 
1386/07/01 
---