سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
محقق 
2001/09/25 
2006/09/23 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مسئول بخش جوانان 
1994/09/27 
1995/09/23 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی پرند 
مدرس 
2005/09/24 
2007/09/23 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 
مدرس 
2005/09/24 
2007/09/23 
---